Skip to main content
Published 2013

Les på norsk

Publication details

Publisher : Nofima

International Standard Numbers :
Printed : 978-82-8296-045-8

Publication type : Nofima’s reports

Contributors : Mortensen, Atle; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind Johannes

Series : Nofima rapportserie 1/2013

Year : 2013

Summary

I dette prosjektet er forskjellige metoder for ytre merking av oppdrettslaks testet og evaluert. Ytre merking er nødvendig for sikker identifisering av rømt oppdrettslaks i felt. Det er viktig for i neste omgang å kunne spore laksen tilbake til anlegget den har rømt fra. Kravet til ytre merking er at merket skal kunne sees uten bruk av spesielle hjelpemidler. Tre merkemetoder er testet: 1) Helt eller delvis (¾) fjerning av fettfinne; 2) Frysemerking og 3) Merking med visible implant-elastomer (VIE-merking). Av disse metodene er det bare fullstendig fjerning av fettfinne som tilfredsstiller kravene til holdbarhet og lesbarhet. Fettfinnefjerning er også den billigste metoden og den som er enklest å automatisere. Fettfinnefjerning synes ikke å ha negativ effekt på fiskens vekst og helse, og det forventes heller ikke at fettfinnefjerning vil medføre negative reaksjoner av betydning i markedet. Konklusjonen er at fettfinnefjerning er den merkemetoden som i størst grad tilfredsstiller kravene med hensyn på biologi, teknologi, fiskehelse-/velferd, økonomi og marked.

Contacts: